MONDAY APRIL 3, 2017

AMRAP 12
4 Knees to elbow
20 Double unders
6 Knees to elbow
20 Double unders
8 Knees to elbow
20 Double unders
10 Knees to elbow
20 Double unders

Share this: